doanhnhanketnoi.vn
Online 76 | Đăng nhập
10-10-2014  3630
Cài đặt CSF Firewall
ConfigServer firewall (CSF firewall) được sử dụng khá nhiều trên nền Linux OS hiện nay vì tính linh động cao và được tích hợp UI mode (giao diện) trên các Hosting Controller phổ biến hiện nay như cPanel, DirectAdmin.

Một số tính năng nổi trội CSF firewall:

 • SYN Flood protection
 • SYN Flood protection
 • Port Scan tracking and blocking
 • POP3/IMAP login tracking to enforce logins per hour
 • SSH login notification
 • Block traffic on unused server IP addresses - helps reduce the risk to your server
 • Directory and file watching - reports if a watched directory or a file changed
=> Tham khảo thêm đầy đủ tính năng tại: http://configserver.com/cp/csf.html
 
Cài đặt CSF Firewall trên server Linux (CentOS) đang sử dụng DirectAdmin.
 • Trước khi cài: Kiểm tra đã tồn tại các firewall khác (APF Firewall) đang chạy trên server hay chưa. Nếu có thực hiện gỡ bỏ trước khi cài CSF Firewall
rpm -qa |grep -i apf
Trong trường hợp có tồn tại APF Firewall
[root@host ~]# rpm -qa | grep apf
apf-9.6_5-1
Thực hiện gỡ bỏ
[root@host ~]# rpm -e apf-9.6_5-1
 
Nếu APF được cài qua YUM, thực hiện gỡ bỏ như sau:
[root@host ~ ]# /etc/init.d/iptables stop
[root@host ~ ]# /etc/init.d/apf stop
[root@host ~ ]# rm -Rfv /etc/apf
[root@host ~ ]# rm -fv /etc/cron.daily/fw
[root@host ~ ]# rm -fv /etc/init.d/apf
[root@host ~ ]# chkconfig apf off
 
 • Sử dụng quyền ROOT OS để thực hiện cà CSF Firewall
Sau khi SSH vào server, dùng lệnh wget để download CSF Firewall source về
# wget http://configserver.com/free/csf.tgz
Thực hiện giải nén:
# tar xfvz csf.tgz
Thực hiện kiểm tra tính tương thích của CSF Firewall với OS
# cd csf
#perl csftest.pl
Testing ip_tables/iptable_filter…OK
Testing ipt_LOG…OK
Testing ipt_multiport/xt_multiport…OK
Testing ipt_REJECT…OK
Testing ipt_state/xt_state…OK
Testing ipt_limit/xt_limit…OK
Testing ipt_recent…OK
Testing xt_connlimit…OK
Testing ipt_owner/xt_owner…OK
Testing iptable_nat/ipt_REDIRECT…OK
Testing iptable_nat/ipt_DNAT…OK
RESULT: csf should function on this server
 
Tiến hành cài đặt vào server (vì server đang chạy DirectAdmin nên ta dùng script install.directadmin.sh , tương tự cho cpanel là install.cpanel.sh)
# sh install.directadmin.sh
 
 • Cấu hình CSF Firewall
Mặc định CSF Firewall sau khi cài đặt hoàn tất chỉ hoạt động ở chế độ TEST, sau khi cấu hình các thông số hoàn tất cần chuyển sang hoạt động chính thức. Có thể thực hiện bằng 2 cách.
Dùng command : Chuyển dòng TESTING = "1" sang TESTING = "0" trong file /etc/csf/csf.conf
Hoặc dùng Direcadmin UI Mode như sau: Login vào Directadmin >> phần Extra Features chọn Config Firewall&Security >> chọn Firewall Configuration >> sửa giá trị 1 sang 0 tại dòng TESTING >> Save lại
Restart lại CSF Firewall: # /etc/init.d/csf restart để hoàn thành tác vụ.
 
Tất cả thông số cấu hình CSF Firewall đều nằm trong file /etc/csf/csf.conf . Một số thông số thường dùng như sau:
TCP_IN/TCP_OUT/UDP_IN/UDP_OUT =   : Khi cài đặt, mặc định CSF cho phép các port cần dùng cho DirectAdmin sẵn như 80,2222,21 ... Nếu không dùng port mặc định, như SSH (mặc định port 22) , mà dùng port 2010 chẳng hạn thì có thể thay đổi tại dòng này.
LF_DSHIELD = 0    : Chuyển sang giá trị 86400 khi cần thiết. Khi đó CSF sẽ chặn các IP tấn công và chặn các IP đó trong 1 ngày.
LF_SCRIPT_ALERT = 0   : Chuyến sang giá trị 1 thì csf sẽ email thông báo khi có phát hiện tấn công vượt giá trị cho phép.
 • Một số câu lệnh thường dùng cho CSF Firewall
Stop CSF Firewall: # csf -x
Star CSF Firewall: # csf -e
Restart CSF Firewall: # csf -r
Chặn 1 IP vĩnh viễn: # csf -d x.x.x.x
Chặn 1 IP tạm thời: # csf -tc x.x.x.x
Gán 1 IP vào danh sách whitelist: # csf -a x.x.x.x
Gán 1 IP vào danh sách whitelist tạm thời: # csf -ta x.x.x.x
Kiểm tra IP x.x.x.x có bị chặn hay không: # csf -g x.x.x.x
Xem nguyên nhân IP x.x.x.x bị chặn : # grep IP /var/log/lfd.log
Gỡ chặn 1 IP: # csf -dr x.x.x.x
Remove 1 IP khỏi whitelist: # csf -ar x.x.x.x
Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2021 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel: 081.262.7799 - 028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam