doanhnhanketnoi.vn
Online 45 | Đăng nhập
03-06-2015  2994
Lệnh cơ bản trong Xenserver
Xen Server là distro sử dụng Xen hypervisor, trong đó Xen hypervisor là hypervisor kiểu I dạng microkernel (xem lại bài về virtualization), hỗ trợ hai chế độ ảo hoá full virtualization và para-virtualization. Toàn bộ thao tác điều khiển của Xen Server thông qua một máy ảo chính được gọi là Domain 0. Bản thân máy ảo Domain 0 có chứa toàn bộ driver tương tác với hạ tầng vật lý bên dưới và các service, thư viện hỗ trợ quản lý, tương tác với máy ảo (VM). Các máy ảo tạo ra trên nền tảng của Xen hypervisor có tên chung là domain U (dom U).

Management with Xsconsole
Power on VM

 #xe vm-start vm= 

Mount an ISO

 #xe vm-cd-insert cd-name= vm= 

Show list of VMs on host

 #xe vm-list 

List SRs

 #xe sr-list 

Delete/Destroy VM on host

 #xe vm-destroy uuid= 

Create Storage Repository

 #xe sr-create name-label= physical-size= type= content-type= device-config:= [host-uuid=] [shared=] 

Destroy Storage Repository

 #xe sr-destroy uuid= 

Common Host (Xen Cloud Platform host) Commands

List Host in Pool

 #xe host-list 

Enable a Xen Cloud Platform Host

 #xe host-enable [=...] 

Reboot a Xen Cloud Platform Host

 #xe host-reboot [=...] 

Shutdown a Xen Cloud Platform Host

 #xe host-shutdown [=...] 

Setting the XenServer to allow Auto-Start

 1. Gather the UUIDs of the pools you wish to auto-start.

 2. To get the list of the pools on your XenServer, run “xe pool-list

 3. Copy the UUID of the pool. If you have just one server, it will still have a pool UUID as noted in the following

  User-added image

 4. Then type the following command to set the pool or server to allow auto-start:
  xe pool-param-set uuid=UUID other-config:auto_poweron=true
  Note
  : Replacing UUID with the UUID of the XenServer or pool.

Setting the Virtual Machines to Auto-Start

 1. Gather the UUIDs of the Virtual Machine you want to auto-start by running xe vm-list.
  Note: This generates a list of Virtual Machines in your pool or server and their associated UUIDs.

 2. Copy the UUID of the Virtual Machines you want to auto-start, and run the following command for each Virtual Machine to auto-start:
  xe vm-param-set uuid=UUID other-config:auto_poweron=true
  Note
  : Replace UUID with the UUID of the Virtual Machine to auto-start.

Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2021 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel: 081.262.7799 - 028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam